• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY - TRƯỜNG THCS MỸ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch năm học 2014 - 2015 của trường THCS Mỹ Lộc

                                                              

                                               
PHÒNG GD- ĐT CAN  LỘC                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 

     Số  06- BC/ KHNH                                                 Mỹ lộc, ngày 23 tháng  8  năm 2014

               KẾ HOẠCH                                                                          
           TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
Năm học 2014-2015 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  về  "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".
           Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Năm học 2014 -2015 trường THCS Mỹ lộc tập trung, thực hiện chỉ thị 3008 của bộ GD – ĐT; nhiệm vụ năm học của cấp THCS. Tiếp tục "Đổi mới công tác quản lý”; đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; tổ chức tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động trong  trường học để nâng cao chất lượng giáo dục và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:
 
          A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
          I. Thuận lợi và khó khăn.
1. Thuận lợi:
- Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia từ năm 2007 và duy trì bền vững đến nay. Do vậy, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CBGV-CNV và học sinh đã trở thành nề nếp ổn định.
- Năm học 2013-2014 là năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp”.. Do vậy đã làm cho đội ngũ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
- Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách ưu tiên CBGV và học sinh, đặc biệt là CBGV, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
- Đảng ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh quan tâm thường xuyên đến nhà trường, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Công đoàn và Chính quyền phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Khó khăn:
- Đa số giáo viên ở xa trường nên việc đi lại còn gặp khó khăn.
          - Phần lớn gia đình học sinh tại xã Mỹ lộc có  hoàn  cảnh khó khăn về kinh tế nên một  bộ  phận không nhỏ phụ huynh chưa thật sự quan  tâm  đến  việc   học  của con em mình.                                                                                                               - Một  số  học  sinh  quá  yếu  (nhất là học sinh lưu ban, học sinh huy động lại chưa có động cơ học tập đúng đắn; tinh thần, thái độ học tập chưa tốt. 
- Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn.
- Một bộ phận nhỏ nhân dân còn chưa quan tâm đến con cái. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy  học.
- Tệ nạn xã hội trên địa bàn có nhiều phức tạp, do vậy ít nhiều ảnh hưởng  tư tưởng của học sinh.
         II. Quy mô phát triển nhà trường
        1. Học sinh:
TT Khối Số Lớp Số học sinh Ghi chú
1 6 4 126  
2 7 4 126  
3 8 4 135  
4 9 4 122  
  Cộng 17 499  
 
       - Tổng số học sinh  499 .Trong đó Số học sinh nữ : 247   Tỷ lệ : 49,7 %.
Trong đó: Học sinh công giáo 67 em; họ sinh khó khawn 74 em.
            - So với năm học trước giảm 34em , tỷ lệ 7 %
            - Số học sinh bỏ học 2 em, tỷ lệ 0,3 %
         2. Đội ngũ giáo viên :
            - Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên: 41 ( có 27 Đảng viên )
             Trong đó :  - Cán bộ quản lý: 3
                               - Giáo viên đang giảng dạy: 34 ( có 28 ĐH )
                               - Nhân viên Thí nghiệm thư viện hành chính: 4
            3: Cơ sở vật chất trường học :
            - Số phòng học: 16 phòng cao tầng.
            - Số phòng học bộ môn: 4 ( Lý, Hóa, Sinh CN, Tin )
            - Số phòng học chức năng: 4 ( Thư viện, Đoàn đội , Truyền thống, y tế)
            - Các phòng làm việc đầy đủ: ( Phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng tổ chuyên môn, công đoàn, tổ hành chính.)
            - Có đủ hệ thống nhà vệ sinh, sân chơi bải tập; khuôn viên sạch đẹp.
            III. Ngân sách để thực hiện kế hoạch
            - Ngân Sách nhà nước cấp: 2,6 tỷ
            - Kinh phí thu ở phụ huynh: 250 triệu
            - Ngân sách địa phương:  110 triệu
                                                        
             B.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢ I PHÁP
 
  I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
      Thực hiện và quán triệt nghị quyết XI của TƯ Đảng; chiến lược phát triển giáo dục; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học 2014 - 2015 tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm học đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục"; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,"Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện chỉ thị của BGD-ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; triển khai nhiệm vụ cấp học THCS của sở GD-ĐT Hà Tĩnh và phòng  GD-ĐT Can Lộc .
  Trường THCS Mỹ Lộc tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; thực hiện tốt các cuộc vận động trong nhà trường; tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia và danh hiệu trường tiên tiến.         
Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau đây:
a/ Danh hiệu thi đua:
* Nhà trường:  Giữ vững :      - Danh hiệu trường chuẩn quốc gia.
                                                    -  Danh hiệu trường tiên tiến.
* Công đoàn:                  xếp loại tốt.
* Đoàn thanh niên:          xếp loại tốt.
* Đội TNTP:                  Xếp loại tốt.
* Tổ tiên tiến                   2 tổ
* Lớp tiên tiến                12 lớp ( trong đó có 5 lớp tiên tiến xuất sắc )
* Giáo viên giỏi:     Tỉnh đạt 0, Huyện đạt 4, Trường đạt  26.
* Chiến sĩ thi đua:  đạt 3 CBGV.
b/ Chất lượng giáo dục:
* Học sinh giỏi :Tỉnh  2, Huyện: 80 - 100 (xếp thứ 6 đến thứ 10/ toàn huyện ), Học sinh giỏi trường: 230 – 250 em.
* Chất lượng văn hóa:      Giỏi  5% ; Khá  45 % ; TB  45 %; yếu  4,5%. kém :0,5%.
* Chất lượng đạo đức: Tốt  60 %, Khá  35 %,  TB  5 %.
* Tỷ lệ Tốt nghiệp THCS :                           96 %
* Chất lượng tuyển sinh lớp 10 xếp thứ  5 - 8/ toàn huyên  và thứ 90 – 99/ toàn tỉnh
* Tỷ lệ lên lớp:                                   99,5 %
* Tỷ lệ vào THPT:                             95 % ( so với toàn khối dự thi )
* Tỷ lệ vào THCN và nghề:                          15 %
* Tỷ lệ Phổ cập THCS:                      96 %
* Tỷ lệ Phổ cập trung học; 80% vào học THPT, 70 % có bằng THPT, BT, 15% có bằng nghề .
 
 
 
 
  II. NHIỆM VỤ:                                         
   a. Các nhiệm vụ trọng tâm
1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động cho tổ chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị trong nhà trường. Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và chấp hành pháp luật..
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
5. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục. Chú trọng giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, tư vấn tâm lí và  hướng nghiệp – phân luồng cho học sinh để đáp ứng yêu cầu về  phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
6. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Chỉ  đạo thực hiện tốt cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học , sáng tạo” trong CBQL, GV toàn cấp học bằng các chương trình hành động cụ thể,  thực chất có chiều sâu gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
7.  Đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức cho học sinh, đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao chất lượng hiệu quả của sinh hoạt tổ chuyên môn. Tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn, có kĩ năng xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao vai trò của đội ngũ TTCM, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách đội, tổ chức Đoàn thanh niên, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh.
b. Nhiệm vụ cụ thể
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1.1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của học sinh:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh với khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
          - Triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT ở các trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Nhà trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.
1.2. Nhà trường chuẩn bị đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học tăng buổi. Thời gian dạy học tăng buổi cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.
1.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (Tiếng Anh)
 Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
1.4.Tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và nhân dân về nội dung công tác tuyển sinh TCCN, CĐN, TCN năm 2014 - 2015, để  học sinh biết và tham gia đúng nguyện vọng. Phối hợp với UBND xã, các đơn vị xóm để đăng ký dự thi trên địa bàn và thu thập số liệu, tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2014 - 2015, lập danh sách học sinh đơn vị mình đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường sau khi tốt nghiệp THCS (học sinh tốt nghiệp và không tốt nghiệpTHCS) để phân tích tình hình và thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh.
1.5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua các di sản, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
1.6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
1.7. Tập trung thực hiện tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp 6 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
1.8. Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống, nhà trường tập trung chỉ đạo, thực hiện theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
   1.9. Tham gia tốt các kì thi, cuộc thi do Phòng và cụm tổ chức.  Nâng cao chất lượng các kì thi, cuộc thi :  HSG, NCKH, STKT, Tin học trẻ, Cuộc thi tích hợp kiến thức liên môn và các cuộc thi khác ...
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học ; giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.
2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
-  Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; thực hiện giáo dục kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Bước đầu có kế hoạch cho giáo viên học hỏi, tiếp cận về việc triển khai thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) .
- Chỉ đạo và giao cho các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn phù hợp đặc điểm tình hình của nhà trường.
-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Cụ thể là: Tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt có sự hướng dẩn của giáo viên; tổ chức các buổi ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm ở trường và ở các thôn xóm; tổ chức học tổ học nhóm theo các đối tượng phù hợp.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục nhà trường gắn với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tại địa phương.
           - Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục , thể  thao; các hội  thi  năng  khiếu; các hoạt động giao lưu khác trong nhà trường. cụ thể là: mỗi  chi  đội thành lập các đội văn nghệ, đôi bóng đá, bóng bàn ,cầu lông vv...
           2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 
           -  Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá theo thông tư 58/ TT/Bộ GD – ĐT.
   - Tiếp tục đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan. Cụ thể là: Lập quy trình ra đề kiểm tra khoa học kiến thức thẻ hiện 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, tổ chức coi chấm thi nghiêm túc chặt chẻ;  Đa dạng hóa hình thức đánh giá, chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ năng thực hành,  nghiên cứu khoa học của học sinh. Ứng dụng CNTT và truyền thông  trong dạy và học.                                                                                                                      
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
 Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên; hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua mạng internet. Phấn đấu xếp loại xuất sắc 3 – 5 đ/c; loại khá 20 – 22 đ/c. không có loại yếu.
3.2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường. Cụ thể: mỗi tháng sinh hoạt chuyện môn 2 lần vào tuần 2 và tuần 3 hàng tháng; nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào nghiên cứu bài học, đđánh giáổi mới phương pháp,đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho 3giáo viên trung học.
- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội.
  4Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.
4.1. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
4.1.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.
4.1.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
4.2. Chủ động tham mưu cho UBND xã  tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm học 2014-2015 và giai đoạn từ năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể : Lát sân, cải tạo cảnh quan, nâng cấp phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng văn phòng với tổng kinh phi 320 triêu đồng.
5. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS
5.1. Tổ chức, triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD dục tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
5.2 Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục để vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
           5.3.Tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
   5.4 Duy trì và gử vững kết quả phổ cập; nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia đạt tiêu  chí  5 và tiêu chí 14 trong công tác xây dựng nông thôn mới.
Phấn đấu phổ cập thcs đạt 96 %, Duy trì đạt chuẩn phổ cập bấc tung học vững chắc.
6. Đổi mới công tác quản lý.
6.1 Xây dựng, chỉ đao kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Bố trí đội ngũ,sử dụng đội ngũ có hiệu quả.
6.2. Tiếp tục đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.
6.3. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
6.4. Tiếp tục hoàn thiện  hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...
6.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website.
6.6 Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính tài sản.
   7. Công tác thi đua, khen thưởng.
  -  Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, thực chất kết quả giáo dục .
  -  Chỉ đạo các tổ và các bộ phận thực hiện tốt chế thông tin báo cáo.
  -  Xây dựng ngân sách khen thưởng 30.000.000 đ
 
C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG.
 
Tháng Nhiệm vụ trọng tâm thời gian thực hiện
 
 
 
8/ 2014
-         Tập trung cán bộ giáo viên và học sinh
-         Lao động vệ sinh pquang trường lớp.
-         Xây dựng tu sử cơ sở vật chất.
-         Tuyển sinh lớp 6.
-         Thi lại xét lên lớp.
-         Tham gia các chuyên đề của phòng tổ chức
-         Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể.
-         Hoàn thành các hội nghị đầu năm học
1/8/2014
2/8/2014
1 – 30/ 8
5/8/2014
18/8/2014
6 – 16 / 8
25 – 30/8
26 /8/2014
 
 
 
 
9
-         Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới
-         Khai giảng năm học mới.
-         Hoàn thành xây dựng PPCT
-         Bồi dưỡng học sinh giỏi K9
-         Họp phụ huynh
-         Thự hiện chương trinh tuần 1 – 3
-         Hoàn thành đại hội đoàn, đội
-         Tham gia công tác tập huấn đầu năm.
-         Điều tra phổ cập.
-         Kiểm tra thự hiện quy chế chuyên môn
3 – 4 / 9
5 / 9 /2014
6 /9 /2014
1 – 30 / 9
6 / 9/ 2014
6 -30 /9
26 – 28 /9
 
21 /9 /2014
28 – 29/9
 
 
 
 
10
-         Thực hiện chương trình tuần 4 – 7
-         Bồi dưỡng và thi HSG K 9.
-         Sinh hoạt tổ chuyên môn
-         Thao giảng, dư giờ
-         Triền khai làm đồ dùng dạy học.
-         Kiểm tra hồ sơ.
-         Hoàn thành hồ sơ phổ cập.
 
1 – 31 /10
1 – 30/ 10
Thứ tư T 2,3
1 – 30 /10
2/ 10 /2014
30/10 /2014
20 – 25 /10
 
 
11
-         Thực hiện chương trình tuần 8 – 11,5
-         Bồi dưỡng và thi HSG K9.
-         Báo cáo chuyên đề cấp trường.
-         Thao giảng dự giờ.
-         Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
 
1 -30 /11
1 – 4 /11
Thứ 4 T 2,3
1 – 30 /11
20 /11/2014
 
 
12
-         Thực hiện chương trinh tuần 12 – 16.
-         Bồi dưỡng HSG K 6,7,8.
-         Hội khỏe cấp trường.
-         Kiểm tra Quy chế c/m và hồ sơ ,
-         Thi đồ dùng, thi tìm hiểu đất nức Việt Nam
 
1-     31 /12
1 – 31/12
25 – 30/12
28 – 30 /12
20 – 30 /12
 
 
1 /2015
-         Thực hiện chương trình tuần 1 -2 Kỳ II.
-         Thi Khảo sát Kỳ I
-         Bồi dưỡng HSG K 6,7,8
-         Thi chọn GVG Cấp trường.
-         Kết thúc học kỷ I
 
18-31/1/ 2015
10 – 15 /1
1- 31 /1/2015
25 – 30/ 1
18/ 1 /2015
 
 
 
2
-         Thực hiện chương trình  3 – 6 Kỳ II
-         Bồi dưỡng HSG K6,7,8
-         Sinh hoạt chuyên môn
-         Kiểm tra thực hiện quy chế c/m, Hồ sơ
-         Thi học sinh giỏi Thể thao
 
1 – 30 /2
1 – 30 /2
Thứ 4 T2,3
25 – 30 /2
 
 
3
-         Thực hiện chương trình  7 – 11 Kỳ II
-         Bồi dưỡng HSG K6,7,8
-         Sinh hoạt chuyên môn
-         Kiểm tra thực hiện quy chế c/m, Hồ sơ
-         Thi học sinh giỏi K 6,7,8
-         Kỷ niệm ngày thành lập đoàn, Kết nạp đoàn
 
1 – 30 /3
1 – 30 /3
Thứ 4 T2,3
25 – 30 /3
25 – 30/ 3
26 / 3 /2015
 
 
 
4
-         Thực hiện chương trình  12 – 15 Kỳ II
-         Bồi dưỡng HS yếu
-         Sinh hoạt chuyên môn
-         Kiểm tra thực hiện quy chế c/m, Hồ sơ
-         Kiểm tra học sinh yếu
 
1 – 30 /4
1 – 30 /4
Thứ 4 T2,3
25 – 30 /4
25 – 30/ 4
 
 
 
5
-         Thực hiện chương trình  16 – 17 Kỳ II
-         Bồi dưỡng HS yếu
-         Thi khảo sát kỳ II
-         Ôn Thi Tuyển sinh.
-         Kiểm tra thực hiện quy chế c/m, Hồ sơ
-         Tổng kết năm học
 
1 –20/5         1 – 15 /5
5 – 10 /5
1 – 25 /5
20 -25 /5
      25 – 30/ 5
     
 
            D.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
             1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
 bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của trường và điều kiện địa phương. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua tạo ra động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các hoạt động giáo dục.
           2. Lập phương án cụ thể để thực hiện đổi mới công tác quản lý .
             2.1  Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, th, bảo đảmi khách quan, chính xác, công bằng; quản lý chặt chẻ chất lượng dạy thêm, học thêm cụ thể là :
          - Về công tác soạn giáo án: yêu cầu mỗi giáo viên phải có hộp thư riêng dùng để hàng tuần đẩy giáo án lên mạng cho nhà trường kiểm tra.
          - Nội dung giờ dạy phải bám sát giáo án . Giáo án dạy thêm phải có tiêu đề và nội dung cụ thể cho buổi dạy ( Nhà trường sẻ đối chiếu giáo án với nội dung giờ dạy trên lớp)
- Ngày 20 hàng tháng : P. Hiệu trưởng,Tổ trưởng, Tổ phó,Tổng phụ trách đội chuyển  kết quả kiểm tra nộ bộ vào hộp thư nhà trường để nhà trường tổng hợp và thông báo những CBGV và học sinh vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn trên trang web.
            2.2 Thực hiện nghiêm túc quy trình xếp loại thi đua, đánh giá khen thưởng cho CBGV và H?S. Trên cơ sở xây dựng các tiêu chí thi đua đầy đủ, khoa học đảm bảo kích thích, động viên toàn thể CBGV tích cực làm việc cụ thể là:
            a. Tiêu chí thi đua đối với lớp:
          Gồm có các tiêu chí: Hoạt động đội, chất lượng giờ học, vệ sinh, lao động, bồn hoa cây cảnh, đóng nộp, bảo vệ tài sản, tham gia các hội thi, tham gia bảo hiểm. Tổ chức Đội chấm điểm các tiêu chí và xếp thành 4 loại theo 2 bảng; lớp đạt loại nào là điều kiện để quyết định xếp loại của Giáo viên .
            b. Tiêu chí thi đua của giáo viên:
           Gồm các tiêu chí: Ngày công , hồ sơ, giờ dạy, quy chế, sử dụng thiết bị, chất lượng đại trà, Học sinh giỏi, Giáo viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm, Công đoàn, Đoàn, Đảng, công tác kiêm nhiệm, công tác khác.
           2.3. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thiết bị, thư viện trường học.
   2.4. Lập kế hoạch công tác xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, trường chuẩn quốc gia; xây dựng “Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học, thông báo kiểm tra đánh giá trên Website của trường
   2.5. Quản lý tài chính theo quy chế chi tiêu nộ bộ và theo kế hoạch nguồn phân bổ đầu năm cho các hoạt động.                                
   3. Tích cực làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương; bám sát chỉ đạo của ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
4. Tăng cường công  xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Sắp xếp lại các tổ  chức, phân công giáo viên giảng dạy một cách hợp lý vừa đảm bảo chất lượng học sinh giỏi, vừa đảm bảo chất lượng đại trà. Trên cơ sở nguyên tắc ổn định giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy theo khối  lớp.
          5. Tập trung quán triệt chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giáo dục.
   6. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.
   7 . Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.                 
          8. Có kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
   9. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác XHHGD; công tác giáo dục đạo đực cho học sinh; công tác xây dựng cơ sở vật chất.
 
 Duyệt của Phòng GD  ĐT                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                         Thân Văn Châu
 
 
 

Tác giả: Thân Văn Châu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết